อบรมแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
อบรมแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

31 มีนาคม 2563 เวลา10.00
นางพัชร์ธีรัตน์ วรรณพงษ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานในพื้นที่ การสร้างจิตสำนึกและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทีหลักประกันสังคมภาคสมัครใจ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้เชิญเครื่อข่ายประกันสังคมมาตรา 40 เข้าร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2563 รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง โดยมีแกนนำเครือข่ายเข้าร่วมประมาณ 50 คน ซึ่งทางแกนนำเครือข่ายที่เข้าร่วมในการอบรมแล้วจะสามารถปฏิบัติงานได้เลยทันที และสามารถเข้าชี้นำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าประกันตนได้เข้ามาทำการประกันตนเองได้โดยทางแกนนำเครือข่ายสามารถดำเนินการได้ทันทีหรือจะเข้ามทำการประกันตนเองได้ที่สำนักงาน