ร้อยเอ็ด./ ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง ลดการแพร่ กระจาย ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร้อยเอ็ด./
ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง ลดการแพร่ กระจาย ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (31 มีนาคม 2563) นายบุระชาติ สวัสดิพละนายกเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ร่วมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทองเพื่อ ป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการซึ่งเป็นมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดและตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563…
โดยการล้างทำความสะอาดตลาดสดครั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพนทอง ได้ทำการใช้คลอรีน 60% ผสมเจือจางลงไปในน้ำสะอาดในปริมาตรหลาย 10,000 ลิตร ให้มีความเข้มข้นประมาณ 100 – 200 PPM ซึ่งเพียงพอต่อการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค กำจัดเชื้อโรค ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่อาจสะสมและปนเปื้อนอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ เฉพาะอย่างยิ่งกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่าไวรัส 2019 หรือ “COVID-19

นางบูรพา ศิริแว่น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโพนทอง กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลจึงสร้างความรอบรู้และรับรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่ผู้ประกอบการค้าภายในตลาด และประชาชนที่มาใช้บริการถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ การล้างมือ อย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสอาหาร หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก รวมทั้ง ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง หรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที….

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน