ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 นำ ผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา 904 รุ่นแรก ภาค 3 � ดูงาน ฝึกปฎิบัติ ในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บความรู้ เพิ่มประสบการณ์ มุ่งมั่น ‘เสียสละ’� เพื่อสังคม

ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 นำ ผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา 904 รุ่นแรก ภาค 3 � ดูงาน ฝึกปฎิบัติ ในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บความรู้ เพิ่มประสบการณ์ มุ่งมั่น ‘เสียสละ’� เพื่อสังคม

หลังจากเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ของ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3/กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จนใกล้ครบกำหนดปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ในช่วงท้ายของการเรียนรู้ของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่าง เกษตรทฤษฎีใหม่ต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียนรู้ สนุกจาการปฎิบัติ ที่วิทยากรได้ถ่ายทอด ในฐานสถานีที่สำคัญ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – ๑๙ (ฐานฅนเอาถ่าน) , (ฐานฅนรักษ์ป่า) , (ฐานฅนรักพระแม่โพสพ) , (การแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน) , (การแก้ปัญหาดินเสีย
และการแก้ปัญหาน้ำเสีย) เป็นต้น โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 บ้านดงเย็น ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม การปฏิบัติงานภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบของการขุดลอก สร้างหนองน้ำ การพัฒนาพื้นที่เกษตร การทำนาข้าวและพืชเกษตร ในพื้นที่จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยให้รอดพ้นวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เข้มงวดและเคร่งครัด ในการตรวจคัดกรองและการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนการรักษาสุขอนามัยของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019