การอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับชาติเป็นแห่งแรกเพื่อรับเงินทุนการศึกษา ร่วม 7 หมื่นบาท

การอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับชาติเป็นแห่งแรกเพื่อรับเงินทุนการศึกษา ร่วม 7 หมื่นบาท

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-
เมื่อบ่ายวันนี้ 31 มกราคม 2563 ณ. บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด บ้านมะอึ .มะอึ องธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล ประธานที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด และ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ประธานพร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย ประธานอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ประธาน พิธีเปิดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มค 63 – 2 กพ .63 โดยการดำเนินงานของ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง นายคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะ คณะกรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาตัวถังและสีรถยนต์ มีนักเรียนนักศึกษา ปวช. ปวส. เข้าร่วมประกวดรวม 39 ทีม

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง รายงานว่า.-ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อ.กรอ.อศ.ตัวถังและสี วิทยาลัยการอาชีพตรัง และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมเครือข่ายบริษัทต่างๆ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถ จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง, เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะวิชาชีพสาขางานตัวถังและสีรถยนต์, เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่ระดับสากล, เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และการจัดการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แข่งขันทักษะงานสีรถยนต์ ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๑๕ ทีม,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๒๔ ทีม ผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนนักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙ ทีม
และได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา จากท่าน วิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย ประธานอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพตัวถังและสี มอบให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ชนะการแข่งขัน ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทักษะงานสีรถยนต์ ชนะเลิศ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท,รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท,และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ,ชนะเลิศ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท,รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท,และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมเงินทุนทั้งสิ้น 70,000 บาท

นายมังกร ยนต์ตระกูล ประธานที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัดและ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-เป็นสาขาวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง จึงถือว่าเป็นการยกระดับฝีมือของผู้เรียน ให้สู่ระดับสากล เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้จากการศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะนำไปประกอบอาชีพหารายได้ มั่นใจว่างานสี นี้จะอยู่คู่กับรถตลอดไป ไม่มีว่างงานแน่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-