ร้อยเอ็ด.. อำเภอจังหารจัด!! สืบสานวิถีชาวนาอีสาน สืบสาน!! ประเพณีบุญคูณลาน หรือ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 ของชาวอิสานมรดกคู่อำเภอจังหารมาช้านาน..

ร้อยเอ็ด.. อำเภอจังหารจัด!! สืบสานวิถีชาวนาอีสาน สืบสาน!! ประเพณีบุญคูณลาน หรือ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 ของชาวอิสานมรดกคู่อำเภอจังหารมาช้านาน..

วันพฤหัสบดีที่(30 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหาร” ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมชมงานทั่วทุกสารทิศเป็นจำนวนมากในปี 2563
ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร ได้กล่าวว่า”บุญคูณลาน” หรือบางหมู่บ้านเรียกบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน โดยมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่าพระแม่โพสพมีอำนาจที่จะสามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ในสมัยก่อน ต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยนำข้าวมากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเมื่อนวดข้าวเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะถือคติความเชื่อว่า ขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมาจะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก อำเภอจังหาร จึงได้จัดให้มีงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอจังหารโดยในการจัดงานจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้า OTOP การจัดประกวดการทำพานบายศรี การประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่ การประกวดเถียงนา, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชนทั่วไปพร้อมหางเครื่องท้องที่ท้องถิ่นเพื่อดำรงไว้สืบไป.

//////////////////////
คณิต ไชยจันทร์-บพิตร จำปากุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด