ม.ราชภัฏรำไพพรรณี นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาร่วม 2 รายการ คัดแยกขยะให้ชุมชนภาคตะวันออก

ข่าว-ม.ราชภัฏรำไพพรรณี นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาร่วม 2 รายการ คัดแยกขยะให้ชุมชนภาคตะวันออก

ภาพ/ เมื่อเวลา 09.30 น. ช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 1 บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี ดร.วงธรรม สรณะ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ โดยมีนายกิตติพงศ์ หาญพล ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก เป็นประธานเปิดในพิธีโครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วม กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกํานันตําบลหาดเล็ก สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ จ.ระยอง เทศบาลําบลหาดเล็ก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนบ้านคลองมะขามและประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 บ้านคลองมะขามเข้าร่วม 150 คน จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตําบลหาดเล็กและปฎิบัติการทําทุ่นดักขยะตามคลองเป็นนวัตกรรมของชุมชนคนรุ่นใหม่ พร้อมจัดเก็บขยะตามชุมชนตําบลหาดเล็กหมู่ 1 บ้านคลองมะขาม

โดยมี ดร.วงธรรม สรณะ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี พร้อมทีมวิทยากร คณาจารย์และคณะกรรมการดําเนินการ เนื่องจากเล็งเห็นได้ว่าโครงการบริการวิชาการศูนย์ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชนตําบลหาดเล็ก ขึ้น การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯและชุมชนในการจัดการกับปัญหาสาธารณะและสร้างเครือข่ายช่วยการทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยฯและชุมชนในการจัดการร่วมกันกับปัญหาสาธารณะ เช่น ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมขยะตามลำคลอง แรงงานต่างด้าว

และการปฎิบัติการทําทุ่นดักขยะเป็นนวัตกรรมชุมชนคนรุ่นใหม่ ตลอดการจัดการกับปัญหาสาธารณะในรูปแบบอื่นๆซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบนิเวช และส่วนที่เป็นหน้าที่หรือกิจกรรมของระบบนิเวช สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษา เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ได้ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสะอาดที่ยั่งยืน จึงพร้อมกันหลายหน่วยงานในพื้นที่ตําบลหาดเล็กร่วมกันจัดกิจกรรมและร่วมกันจัดเก็บขยะตามชุมชนหมู่ 1 บ้านคลองมะขามเป็นต้น เพื่อให้หน้าบ้านหน้าอยู่หน้ามองตลอดไป
ปล่อยเสียง
ดร.ชูวงษ์ อุบาลี คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคชายแดน จ.ตราด