ร้อยเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนาขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชสมุนไพร และผลไม้ ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร.9

ร้อยเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนาขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชสมุนไพร และผลไม้ ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นาย อภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ ห้องประชุม อินทนิล อาคารรับเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรีเข้าร่วมหารือติดตามความก้าวหน้า
ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยพระราชทานพระราชดำริด้านพัฒนาในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้านการปลูกพืชสมุนไพร และผลไม้ ผสมผสานซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรไม้ผลและไม้ยืนต้นที่สามารถดำเนินการได้ตามสภาพพื้นที่เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อไป

//////ศรีไพร ทูลธรรมTigernews.Tvขอบคุณเครดิต.คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด