ร้อยเอ็ดมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ศูนย์ราชการสะดวกสถานประกอบการดีเด่นมาตรฐานโฮมสเตย์4แห่งและแจ้งผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ศูนย์ราชการสะดวกสถานประกอบการดีเด่นมาตรฐานโฮมสเตย์4แห่งและแจ้งผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันนี้ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ก่อนการประชุมได้มีกิจกรรมการมอบรางวัลดีเด่นส่วนราชการ หน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้แก่ พิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริม คนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด) ผู้รับรางวัล คือ นางคำนาง แสนสุโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำชะโดเหล่าขุมแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ ระดับประถมศึกษา รับรางวัลโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ดำเนินงานโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและคณะ ผ่านมาตรฐาน 7 หน่วยงาน ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ได้รับระดับความก้าวหน้า ระดับสีน้ำเงิน ปี 2562 แห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข 1ใน10แห่งที่ผ่านการรับรอง ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,สนง.ประกันสังคม.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สนง.กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยร้อยเอ็ด หรือ คปภ.ร้อยเอ็ด,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประวบภัยจากรถสาขาร้อยเอ็ด,และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ) และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 (ระดับจังหวัด) โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มี4สถานประกอบการ อาทิ บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทสโก้โลตัส),บ.แทรกอินเตอร์เทรด สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีมอบโล่และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2562 Ffpสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 4 แห่ง คือ จ้อก้อโฮมสเตย์ ผ่านการประเมินจำนวน 6 หลัง,บ้านโพนฮาดโฮมสเตย์ จำนวน 9 หลัง,โนนสวรรค์โฮมสเตย์ จำนวน 3 หลัง,กกลุ่มโฮมสเตย์บ้านตาหยวก 5 หลัง
ข้าราชการ ผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตำแหน่งเดิม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23,พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) ตำแหน่งเดิม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม,พันเอก วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกองสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก,นางสาวปริชญา สิทธิสาร สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดตำแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่อ่างทอง,นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด,นายอภิชน กระจ่างแสงผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ,นายครรชิต ศิริพาณิชย์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์,นายสมภพ เหลาสุภาพผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.จังหวัดอุบลราชธานี

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว