อบจ.ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี64และมอบน้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย

อบจ.ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี64และมอบน้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

เมื่อวันนี้30ส.ค.64 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพร้อมด้วย นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 และมอบน้ำยาน้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย

ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ตามที่พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ คือการ “ป้องกันและบำบัดรักษาโรค”
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของ
ประเทศไทยทำให้มีผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
จังหวัดร้อยเอ็ดพบปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องกระจายอยู่ทุก อำเภอ โดยมีรายงานตั้งแต่1 มกราคม ถึง 4 กรกฎาคม 2564 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 66 ราย ไม่มี
ผู้เสียชีวิตอัตราป่วย 5.05 ต่อประชากรแสน อัตราป่วยอยู่ใน ลำดับที่ 56 ของประเทศ ลำดับที่12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นลำดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 7
สำหรับในปี2564 ช่วงนี้กำลังพบการระบาดของโรคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคให้ทันท่วงที เนื่องจาก
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต สามารถเกิดการระบาดได้เป็นวงกว้างและเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะสามารถดำเนินการได้
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ “บูรณาการ”ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ขึ้น

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และของจังหวัดร้อยเอ็ด
การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือการใช้สารเคมีกำจัดยุงลาย อย่างถูกวิธี จึงเป็นเรื่องสำคัญ
การป้องกันและบำบัดรักษาโรคเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก และเป็นอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ “บรูณาการ” ความร่วมมือกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564โดยมอบน้ำยากำจัดยุงลาย เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างทันท่วงที

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว