ปราจีนบุรี จัดโครงการสัมนาเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรอินทรีย์ โดยคณะกรรมาธิการ การพานิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฏร

ปราจีนบุรี จัดโครงการสัมนาเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรอินทรีย์ โดยคณะกรรมาธิการ การพานิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฏร เวลา 09.00 น.วันนี้อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 .

ที่โรงแรมแคนทารี่ 304 นาย อำไพ กองมณี รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 5 เป็นประธานเปิดการสัมนา เรื่อง การสร้าง มูลค่าเพิ่มสมุนไพรอินทรีย์ เนื่องจากคณะกรรมาธิการ การพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราชฎร มีอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2563 ข้อ 90(26) ที่กำหนดให้กระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การส่งออก ดุลการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียน สิ่งประดิษฐ หรือการค้นคิด เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

และภูมิปัญญาไทยรวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผู้จัดการสัมนาพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีศักยภาพด้านการปลูกพืชสมุนไพร วัตถุประสงค์การจัดสัมนาคือ 1.เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่ององค์ความรู้ด้านสมุนไพรอินทรีย์ กระบวนการผลิต การปฎิรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าในทางเศรษกิจจากปราชณ์ชาวบ้าน 2. เพื่อให้คณะกรรมาธิการทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการจัดการสมุนไพรอินทรีย์ อย่างยั่งยืนต่อไป 3. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสาตร์ การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ การพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา มีเกษตรกร แพทย์แผนไทย ปราชน์ชาวบ้าน อ.ส.ม. และประชาชนทั่วไปจาก 17 หมู่บ้าน ในตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 200 คน เข้าร่วมสัมนา

////ภาพ+ข่าว ///บุญรอด ปราจีนบุรี.