จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมเตรียมรับมือ พายุโซนร้อนโพดุล เน้นจะต้องไม่เสียชีวิต การสื่อสารถึงประชาชน24ชั่วโมงตั้งศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉิน /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/NUK-0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมเตรียมรับมือ พายุโซนร้อนโพดุล เน้นจะต้องไม่ให้มีการเสียชีวิต การสื่อสารถึงประชาชน24ชั่วโมงตั้งศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉิน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/NUK-0817082129

เมื่อ เวลา 16.00 น. วันที 29 สิงหาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน “การประชุมการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นพนังลำน้ำยัง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่กำลังจะเข้ามา” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมลคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้
ให้ทุกหน่วย ทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยดำรงการสื่อสารตลอด 24 ชม. พร้อมวางระบบการสื่อสารในพื้นที่อำเภอและท้องถิ่น หมู่บ้าน ในการแจ้งข่าวสารทั้งสองทาง พร้อมปฏิบัติตามขึ้นตอนตอบโต้ภัยตามแผนเผชิญเหตุ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการคือ ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับอปท. และนายอำเภอในระดับอำเภอ พร้อมแจ้งข้อมูลพายุและสถานการณ์พร้อมการปฏิบัติให้ชาวบ้านทราบตลอด 24 ชม.

น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเคยน้ำท่วม
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะต้องไม่ให้มีการเสียชีวิตของประชาชนเกิดขึ้น และให้ระมัดระวังเรื่องการจมน้ำของเด็กและประชาชน รวมทั้งระวังไฟฟ้าช็อตด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำจะต้องเร่งระบายน้ำ ก่อนที่จะมีน้ำจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” มาเติม

โดย ผอ.ชีกลางได้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดและแจ้งประสานเปิดประตูเขื่อนยโสธรลำน้ำชีแล้ว ต้องเร่งสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการน้ำของระบบลำน้ำชี และ ลำน้ำยัง ของส่วนราชการ โดยข้อมูลต้องแจ้งไปยังอำเภอ อปท. กำนัน ผญบ. และชาวบ้านผ่านหอกระจายข่าว โดยเน้นย้ำข้อมูลที่ถูกต้อง โดยราชการรู้อย่างไรประชาชนต้องรู้อย่างนั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้น ตามอำนาจหน้าที่และใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยความรวดเร็วทันที
ต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยลงพื้นที่และอยู่ร่วมกับประชาชน ให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติตามการ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อตอบโต้และบริหารจัดการภัยทันที ทั้งนี้ให้รายงานศูนย์บัญชาการอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้จังหวัดทราบทุกระยะ

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
บุญมี เพ็งรัตน์ ปชส.รอ.-ภาพ