สนับสนุน เสริมรายได้ เกษตรไทยยั่งยืน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่อุดหนุนพืช ผัก ผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยโดยตรงในท้องถิ่น…สนองนโยบายกองทัพบก

” สนับสนุน เสริมรายได้ เกษตรไทยยั่งยืน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่อุดหนุนพืช ผัก ผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยโดยตรงในท้องถิ่น…สนองนโยบายกองทัพบก

มณฑลทหารบกที่ 39 สนองนโยบายกองทัพบกอย่างรวดเร็ว ลงพื้นที่ถนน สินค้าเกษตร ของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ให้การสนับสนุนซื้อผัก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและชุมชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง ซึ่งนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรที่ออกมาจำหน่ายในช่วงเวลานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตรกรของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสนองตอบต่อตามนโยบายของกองทัพบก โดยมี พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และพันเอก วิชา อมระดิษฐ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่นำมาวางจำหน่ายอาทิฟักทอง, ข้าวโพด, มะเขือ ,บวบ ,มะนาว, มะระ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อนำไปให้กำลังพลได้ประกอบเลี้ยงอาหารและจัดสรรนำไปประกอบอาหารในแต่ละวัน โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทางตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

มณฑลทหารบกที่ 39 ยังมุ่งมั่นที่จะรับซื้อพืขผัก ผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก อยากให้การสนับสนุนรัฐบาลในการก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย

ด้วยที่หน่วยทหารนั้นมีความจำเป็นต้องนำพืชผักมาประกอบเป็นอาหารประจำในทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะสามารถได้รับพืชผักที่สด ..ใหม่..นำมาประกอบเลี้ยงเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้กับกำลังพลได้ดีอีกทางหนึ่ง

ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำกำชับและมอบนโยบายให้หน่วยทหารทำการสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น ชุมชนอย่างต่อเนื่อง