แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบต้นกาแฟอะราบิกา 200,000 ต้น จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริม พัฒนาสินค้าภาคการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบต้นกาแฟอะราบิกา 200,000 ต้น จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริม พัฒนาสินค้าภาคการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
อ.แม่วางเชียงใหม่

วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 10.30 น. ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดพิธีรับมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกาจากกรมวิชาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และผลักดันเศรษฐกิจแต่ละจังหวัด ด้วยการรณรงค์จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลูกกาแฟ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และเป็นพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร ในระบบการปลูกพีชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ขอรับการสนับสนุนต้นกล้ากาแฟอะราบิกาจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 200,000 ต้น ทั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นมะคาเดเมีย เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาคใต้และภาคเหนือ และชมนิทรรศการที่แสดงถึงความโดดเด่นของกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ศราวุธ เจิมจันทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่