อบจ.มุกดาหาร อบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

อบจ.มุกดาหาร อบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายพิสิท พลแก้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายวีระพล เทพากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกิตติศัพท์ คนคล่อง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายสุธี บัวสด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหมวกกันน๊อก การรณรงค์สวมหมวกกันน๊อกและคาดเข็มขัดนิรภัย ให้ความรู้ระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ความรู้เรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ สิทธิในการรักษาพยาบาล การชดเชยค่าเสียหายและการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยได้เน้นการรณรงค์ ป้องกัน สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนนแก่เยาวชนในพื้นที่จำนวน 250 คน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177