กรมโรงงานฯจัดสัมมนาสัญจร’ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน’

กรมโรงงานฯจัดสัมมนาสัญจร’ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน’

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สัมมนาสัญจร “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ติวเข้มผู้ประกอบการไทยพร้อมรับแข่งขัน

วันที่ 30 มิ.ย.65 ที่โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาสัญจรภายใต้แนวคิด “สีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” โดยมี ผู้ชำนาญการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเ ตลอดจนตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้ จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้แต่ละประเทศมีการผลักดันแนวทางที่มุ่งสู่การลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และชุมชนมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ได้ก้าวสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)

ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคตะวันออกของไทย ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Boilex Asia งาน Pumps and Valves Asia 2022 และงาน Thai Water Expo

เพื่อให้ความรู้และกฎระเบียบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืนต่อไป

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 ในปีนี้ โดยลงลึกในรายละเอียดอย่างต่อเนื่องในงานอีกด้วย ซึ่งมีแผนยกระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โดยมีเป้าหมายให้โรงงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 60% จากโรงงาน 65,000 โรงงานในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้การประกอบการโรงงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ประกอบกับพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ทางด้านเครื่องจักรการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การสัมมนาและพื้นที่จัดแสดงพิเศษของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในงานปีนี้ จะเป็นแนวคิดต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวตามลำดับต่อไปเช่นกัน