สื่อสารมวลชนภาคราชการ -เอกชน จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนานักข่าว “ศุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G ).

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย ) ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานองค์กรสื่อสารมวลชนภาคราชการ -เอกชน จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนานักข่าว “ศุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G ).

ที่ห้องประชุมกองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) กล่าวรายงานถึง โครงการอบรมสัมมนาพัฒนานักข่าว“สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 ( 5G ) โดยมี พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี อดีตผู้บัญชาการกองพลทห่รราบที่ 7 และประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ โดยใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 27-29 มิ.ย.65จัดโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) และน.ส.พ. อปท.นิวส์ การฟัง การคิด การถาม และการเขียน เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ รวมทั้งการเจรจาต่อรอง ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
สุ จิ ปุ ลิ หัวใจของนักปราชญ์
สุ ย่อมาจากคำว่า สุตตะ แปลว่า การฟัง
จิ ย่อมาจากคำว่า จินตะ แปลว่า การคิด
ปุ ย่อมาจากคำว่า ปุจฉา แปลว่า การถาม
ลิ ย่อมาจากคำว่า ลิขิต แปลว่า การเขียน
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค สำหรับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนด้านการสื่อสารขององค์กรและนักข่าวอาชีพที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นมาใหม่บนโลกออนไลน์ให้ทราบถึงการจัดการ ประเด็นเนื้อหา กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร การบริหารงานข่าว การนำเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนา ให้เป็น นักข่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโอกาสเดียวกัน สมาพันธ์สมาคมนักข่าวประเทศไทย

ต้องขอขอบคุณ คุณประวิทย์ ลิ้มเจริญ ประธานสมาคมสันนิบาติสมาคม แห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี – น่ยกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี ในฐานะ คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคกลางที่ ได้นำทีมสื่อมวลชนภาคกลางร่วมเป็นเกียรติจากสมาพันธ์สมาคมนักข่าว ประเทศไทย ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-17.00 น. เป็นเวลา 3 วัน ณ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าวและบทความอย่างถูกต้องได้รับความรู้ด้านเทคนิค และทักษะในการเขียนข่าว สามารถเขียนข่าวในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธีเป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน