จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/สมนึก-วิเศษ/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5

ตามที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องชมเชย ให้ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ให้สามารถเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่

จึงจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง โล่เกียรติคุณจากจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเงินรางวัล จำนวน 50,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนปอ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง โล่เกียรติคุณจากจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเงินรางวัล จำนวน 30,000.- บาท
รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติคุณจากจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองบัวดอนต้อน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
2) ศูนย์เรียนรู้บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
3) ศูนย์เรียนรู้บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
/วิเศษ นันทะศรี-ภาพ