พันเอก เกียรติอุดม นาดี ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลให้การสนับสนุน จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ร่วมทำการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแพร่ เพื่อย้ายไปยัง ศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาลแพร่แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 พันเอก เกียรติอุดม นาดี ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลให้การสนับสนุน จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ร่วมทำการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแพร่ เพื่อย้ายไปยัง ศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาลแพร่แห่งใหม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลแพร่ ได้จัดบริการทางการแพทย์รองรับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษาแก่ประชาชน โดยยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องในการรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญ.พร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริการ ขณะเดียวกันยังดำรงไว้ซึ่งแนวคิดในการเป็นการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ณ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่