ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ สวก. ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ สวก.
ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการวิจัยการเกษตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ โดย “การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สวก.ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร มีเจตนารมณ์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้โดยดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ”

ขอบเขตของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคือร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา และต่อยอดโครงการวิจัยการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการการฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนามเป็นต้นไป

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนาม ทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นได้ร่วมชมสวนลำไยภายในโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (ระยะที่ 1).

ทรงวุฒิ ทับทอง