ยุติธรรมนำกลุ่มสนใจอาชีพเข้าอบรมอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
30-5-62-ยุติธรรมนำกลุ่มสนใจอาชีพเข้าอบรมอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น
นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำคณะเจ้าหน้าที่พนักงานและนายวีรพันธ์ เวทะธรรม ประธานกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ”สร้างอาชีพตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร แบบพอเพียง”โดยมีพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ประธานโครงการป่ารักน้ำ ได้เมตตา มาเป็นประธานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ซึ่งนายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้นำกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อโตเร็วราคาดี พันธ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ (ไก่กินหญ้า) ที่กำลังเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เป็นไก่อีกพันธ์หนึ่งที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว 80 วันขายได้น้ำหนักร่วม3กิโลกรัม ราคาขายที่ขายในท้องตลาด 80-100 บาท ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำกลุ่มประชาชนที่สนใจพัฒนาอาชีพเสริม เข้าเรียนรู้และอบรมที่ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ บ้านเพชรไพทูรย์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียง ของนายสุจิน เสาวเปิ้ง และครอบครัว ที่เริ่มต้นทำการเลี้ยงไก่พันธ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ มาร่วม 5 ปี และได้ประสพความสำเร็จในวิชาชีพนี้ และสามารถขยายพันธ์ส่งเสริมชาวบ้านที่สนใจและให้ความรู้หลักการเลี้ยง การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย ครบวงจร วันนี้มีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจจากหลายพื้นที่ เข้าทำการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง จำนวน 80 คน และมีความสนใจสั่งลูกไก่ไปเลี้ยงเพื่อศึกษาและเป็นอาชีพเสริมแทบทุกคน อย่างน้อยคนละ50 ตัวจนถึง 500 ตัว ทางนายสุจิน เสาวเปิ้ง และครอบครัว จะจัดส่งลูกไก่ และติดตามส่งเสริมถึงที่บ้าน และทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เจ้าหน้าที่พนักงาน และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เคยจัดส่งเสริมแล้วและได้ผลประสพความสำเร็จเกษตรกรที่เรียนรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพและได้กำไรหลายครอบครัว จึงมีคนสนใจได้จัดเป็นรอบที่3 ในปีนี้ ทางนายอเนก ขันทะสา จิตอาสาโครงการป่ารักน้ำ ได้นำเอาต้นไม้เป็นต้นพยุงมาร่วมมอบให้กับนายสุจิน เสาวเปิ้ง ประธานคริสตจักรเพชรไพรฑูรย์ เพื่อปลูกในพื้นที่โบสถ์เป็นการปลุกจิตสำนึกและร่วมช่วยโลกร้อน