พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง หนุนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกกินเอง” ส่งเสริมประชาชนปลูกพืชผักไว้กินเอง โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน

พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง หนุนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกกินเอง” ส่งเสริมประชาชนปลูกพืชผักไว้กินเอง โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่แปลงเกษตรข้างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ลงแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”เพื่อเป็นต้นแบบให้ส่วนราชการ และประชาชนนำไปส่งเสริมและลงมือปลูกในครัวเรือน

นายพิศ นัทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)ภายใต้วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ภายในปี พ.ศ.2565 ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนะดับขั้นต้นจะต้องพัฒนาระดับครัวเรือน เพื่อการพอมี พอกิน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือนในทุกพื้นที่ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้มีพอมี พอกิน
สำหรับจังหวัดระยอง ได้มีขยายผลให้อำเภอทั้ง 8 อำเภอ มีแปลงปลูก เพื่อเป็นต้นแบบให้ส่วนราชการ และประชาชนนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ก็จะมีการขยายผลไปยังส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสตรี และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย.