ร้อยเอ็ด… โครงการ”พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร”ที่ อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด…
โครงการ”พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร”ที่ อ.โพธิ์ชัย
*ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แนวทางการพัฒนาประเทศไทยแลนย์ 4.0 รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากร เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตได้พบปะกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง.

**วันนี้ 30 เม.ย.2562 ณ.สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้าการเกษตรตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 มีนายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ในนามของเกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.เกษตรกรนำสินค้าการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอโพธิ์ชัยมาแสดง และจำหน่ายในราคาถูก.
***ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ข้าวโพด ผักและแตงโม จังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตร จึงมอบหมายให้ที่ทำการปกครองร่วมกับอำเภอโพธิ์ชัยจัดการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยรูปแบบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาร่วมจำหน่าย และจัดให้มีการแสดงมหรสพ/การแสดงพื้นบ้าน พร้อมทั้งสำนักงานพานิชย์จังหวัดได้ร่วมจัดแสดงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ดำเนิน พรมไชยา/ข่าว-ภาพ