ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ น.พ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรคนพิการทุกประเภท และคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลศรีสะเกษ
น.พ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาโรงพยาบาล ให้เป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตามแผนปฏิรูปประเทศเป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล เป้าหมาย ย่อยที่ 3.1 มีระบบการให้บริการในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการสามารถรับบริการจากหน่วยงานต่างๆได้ ณ จุดเดียวภายในโรงพยาบาล อาทิ การยื่นคำขอและออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิและสวัสดิการ การแนะแนวการประกอบอาชีพ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ ซึ่งจะทำให้การให้บริการคนพิการมีความรวดเร็วและเข้าถึงคนพิการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคนพิการ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลศรีสะเกษในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น โรงพยาบาลศรีสะเกษ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษและ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและนโยบายของรัฐบาลต่อไป

**************

ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ