นครนายก – การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณะสงฆ์ภาค 12 (ปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว)

นครนายก – การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช 2563
คณะสงฆ์ภาค 12
(ปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว)

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง จัดให้มีการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณะสงฆ์ภาค 12 โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานในการตรวจข้อสอบครั้งนี้ และมีพระสังฆาธิการพระเลขานุการทุกระดับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว

ด้วยคณะสงฆ์ ภาค 12 ได้จัดการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ เนื่องจากที่ได้มีการจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โดยมีคณะสงฆ์ภาค 12 ทั้ง 4 จังหวัด เช่นจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครูสอนพระปริยัติธรรม และเลขานุการทุกระดับ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการวัดผลธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นจะได้มีการประกาศผลการสอบต่อไป ซึ่งการดำเนินการตรวจข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก