กสร. ติวเข้มที่ปรึกษามาตรฐานแรงงาน พร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการสู่เวทีโลก

กสร. ติวเข้มที่ปรึกษามาตรฐานแรงงาน

พร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการสู่เวทีโลก

—————————————————-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของที่ปรึกษามาตรฐานแรงงาน ติวเข้มที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานมุ่งแข่งขันในเวทีการค้าโลก

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ระบบสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงมอบหมายให้ กสร. ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงานและดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม กสร. จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของที่ปรึกษามาตรฐานแรงงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.‪8001-2563‬ เพื่อเป็นที่ปรึกษาที่มีศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการในการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย สามารถให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย และเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งสามารถขอการรับรอง เพื่อนำใบรับรองไปแสดงต่อคู่ค้านำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลกจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตแรงงานที่ดีอย่างยั่งยืน

อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 75 คนการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ‪27 – 28‬ ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงานไทย สามารถนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและขยายเครือข่ายด้านมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้นต่อไป