มุกดาหาร ผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการเลือกตั้ง ส อบต และ นายก อบต

มุกดาหาร ผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการเลือกตั้ง ส อบต และ นายก อบต

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้ง ส. อบต และ นายก อบต. ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. ) และนายก อบต. ทั้งหมดจำนวน 29 แห่ง ทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร 2 แห่ง อำเภอคำชะอี 9 แห่ง อำเภอดอนตาล 5 แห่ง อำเภอนิคมคำสร้อย 6 แห่ง อำเภอดงหลวง 3 แห่ง อำเภอหนองสูง 2 แห่ง และอำเภอหว้านใหญ่ 2 แห่ง รวม 285 หมู่บ้าน 285 เขตการเลือกตั้ง 285 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้สมัครนายก อบต. จำนวน 74 คน ผู้สมัคร ส.อบต. จำนวน 632 คน
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 29 แห่ง อย่างไม่เป็นทางการ มีรายละเอียดดังนี้ อำเภอคำชะอี 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.คำชะอี นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ 2. อบต. คำบก นายเชาวน์วัศ สลางสิงห์ 3. อบต.น้ำเที่ยง นายเพชรวาล คนตรง 4.อบต.บ้านค้อ นายวิทยา ผ่องแผ้ว 5.อบต.บ้านซ่ง นายนิราศ พันธ์ทอง 6.อบต. บ้านเหล่า นายสุภี คนขยัน 7.อบต.โพนงาม นายสัญญา สีดา 8. อบต.หนองเอี่ยน นายธนะเมศฐ์ เพชรวงศรชตะ

9. อบต.เหล่าสร้างถ่อ นายสนิท พันนุมา อำเภอดงหลวง 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.ชะโนดน้อย นายชาญชัย คำมุงคุณ 2. อบต.พังแดง นายจิตรกรรม เชื้อคำฮด 3. อบต.หนองบัว นายเชิญคำมุงคุณ อำเภอดอนตาล 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.นาสะเม็ง นายบุญนาม อินทะปัญญา 2. อบต.บ้านบาก นายหาญ บันตะบอน 3. อบต.ป่าไร่ นายประจักร แสนสุข 4. อบต.โพธิ์ไทร นายนพดล ฉัยยา 5. อบต.เหล่าหมี นายปราโมท ศรีมุกดา อำเภอนิคมคำสร้อย 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.กกแดง นายประดิษฐ์ อุคำ 2. อบต.โชคชัย นางสาวปิยธิดา บุตรกาล 3. อบต.นากอก นายไชยณรงค์ วงศ์ประชา 4. อบต.นาอุดม นายสงวน พันธ์ศรี 5. อบต.นิคมคำสร้อย นายเสนอ ไชยสงคราม 6. อบต.หนองแวง นายก้อน ยืนยง อำเภอเมืองมุกดาหาร 2 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.กุดแข้ นายธนชนม์ ชาลี 2. อบต.บ้านโคก นายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม อำเภอหนองสูง 2 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.โนนยาง นายสมเพชร หมื่นวงษ์ 2. อบต.หนองสูงใต้ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม อำเภอหว้านใหญ่ 2 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบต.บางทรายน้อย นายไพบูรณ์ ทวีโคตร 2. อบต.ป่งขามดงหมู นายสมใจ ธรรมบุตร
อย่างไรก็ตามประชาชนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ได้ ต้องแจ้งสาเหตุไปใช้สิทธิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ กกต.กำหนดไว้ ภายใน 7 วันนับจากนี้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองในอนาคตต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177