ปรับภูมิทัศน์รอบบึงหนองปลาหมอให้สวยงามพร้อมกำจัดวัชพืช

ปรับภูมิทัศน์รอบบึงหนองปลาหมอให้สวยงามพร้อมกำจัดวัชพืช

เมื่อเวลา 09.30น. ของวันที่ 29พฤศจิกายน 2563 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล อดีต สส.และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมบริษัทเอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง โดยคุณอัญชัน เขียวฤทธิ์ ได้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูคูคลองที่อยู่รอบหนองปลาหมอ ตำบล ย่านยาว อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ให้สะอาดปลอดวัชพืช ซึ่งทั้งนี้ได้นำรถแบ็คโฮ ขุดลอกคลองพร้อมปรับ แนวตลิ่งข้างคลอง ที่รกชัด เพื่อกำจัดวัชพืช คลองที่ตื่นให้เป็นทางน้ำเพื่อที่มาจากบึงหนองปลาหมอได้เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ทำการเพราะปลูกเพื่อให้ น้ำไหลสะดวก และริมคูคลองได้สะอาดดูสวยงามขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก คลองหนองปลาหมอได้งบประมาณโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 งบประมาณ 33 ,364,000 ล้านบาท

โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลกซึ่งขุดลอกความกว้าง 700-800 เมตร ความยาว 880 เมตร ความลึกขุดลอกเฉลี่ย 2.00 – 2.50 เมตร ปรับระดับและเสริมคันดินเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำและจัดทำโครงการเพื่อการรับและระบายน้ำตามแนวทางการบริหารแก้มลิง พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ โครงการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง และประชาชนได้รับผลประโยชน์บริเวณโครงการ มากกว่า 470 ไร่ และยังช่วยบรรเทา ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่พร้อมมอบให้ท้องถิ่นได้รับมอบ โครงการและได้ใช้ประโยชน์ซ่อมแซมดูแลรักษาได้อย่างยั่งยืน

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939