อบจ.มุกดาหาร มอบบ้านพักอาศัยตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

อบจ.มุกดาหาร มอบบ้านพักอาศัยตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายสมบัติ ผิวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2563 ให้กับครอบครัว นางบัวแก้ว สุวรรณพันธ์ บ้านเลขที่ 152 ม.6 บ้านหนองกะปาด ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ด้านสังคมให้ราษฏรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยประสานข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ในการส่งมอบบ้านในครั้งนี้เป็นอีกครอบครัวที่ถือได้ว่ามีการดำเนินชีวิตในสังคมโดยมีความมานะอุสาหะ ดำเนินตนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างคนในชุมชนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177