บุรีรัมย์ ยังเดินหน้ากัญชารักษาโรค รพ.สต. ร่วมวิสาหกิจลงนามผลิตน้ำมันกัญชา

บุรีรัมย์ ยังเดินหน้ากัญชารักษาโรค รพ.สต. ร่วมวิสาหกิจลงนามผลิตน้ำมันกัญชา

บุรีรัมย์ยังไม่ถอยท้องถิ่นหนุน”กัญชารักษาโรค”กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำ MOU ร่วมโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ตามนโยบายของรัฐบาล เชื่อกัญชาจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกรกขี้หนู ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ แมนไธสง นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด มาร่วมเป็นพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกรกขี้หนูและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการแพทย์ฯ

โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อร่วมกันร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต ศึกษาวิจัย และการแปรรูป กัญชาเป็นพืชสมุนไพรไทย ตามแนวทางของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา และประโยชนทางการแพทย์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ผู้ร่วมดำเนินการจะดำเนินการจะทำการผลิตและแปรรูปกัญชาไม่เกินปริมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ

นาย โอฬาร ชูเกียรติสกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการแพทย์เชิงท่องเที่ยวครบวงจร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้น เพื่ออยากให้ ให้ทุกถาคส่วน รวมถึงประชาชนทุกคนได้เข้าถึง ในเรื่องการใช้นำมันจากกัญชาเพื่อมิติของสุขภาพของคนชุมชน และที่สำคัญที่สุดทางภาครัฐและภาคเอกชนได้มามีส่วนร่วมเพื่อต้องการให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกของคนในชุมชนสามารถปลูกได้ ผลิตได้ และส่งออกจำหน่ายได้ ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาให้เป้นพืชเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ด้านนายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช รองประธาน อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการผลิตอย่างถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย การครอบครองปลุกกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วย และพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีผลผลิตออกมาให้กับพี่น้องประชาชน ใครป่วยเป็นโรค มะเร็ง ฯลฯ ก็สามารถติดต่อได้ที่ รพ.สต บ้านโกรกขี้หนู บ้านหัววัว อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ทั้งสองแห่ง หรือทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอผลผลผลิตไปใช้ในการรักษาโรคต่อไป/

///////////////////////

วาทิตย์ แสนธุปี // 0957874787
คิวภาพ//การลงนามร่วมกัน///เสียงนายโอฬาร(มีหนวด)/เสียงนายพยุงรัฐ