ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
สำราญ แสงสงค์ ข่าว
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

29กรกฏาคม2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า/บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะสงฆ์ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

พร้อมคณะบริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่วางซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน ข้าราชการให้เกิดความหวงแหน และสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาขอขอบคุณผู้จัดทำโครงการ และมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี