จิตอาสาสัตหีบ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองกานดา เฉลิมพระชนพรรษา ร.10

จิตอาสาสัตหีบ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองกานดา เฉลิมพระชนพรรษา ร.10

วันนี้ 28 ก.ค.62 ที่คลองกานดา ชุมชนบ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคลองกานดา และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ อำเภอสัตหีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรีเขต 8 คณะนายทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วน เข้าร่วมในกิจกรรม
พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน4สถาบันหลัก ชองชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดีในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาคลองกานดาและบริเวณใกล้เคียง พื้นที่อำเภอสัตหีบ
ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ให้สะอาดสวยงาม และให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก