จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในจังหวัดราชบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีพร้อมกับกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความสามัคคี โอกาสนี้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บังคับการ ได้ออกบำเพ็ญประโยชน์ ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณเส้นทางโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยถนนเสือป่า ถนนยุติธรรม และถนนสมบูรณ์กุล เพื่อให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

สุพจน์วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน