เพชรบุรี-กศน.ท่ายาง จัดกิจกรรม”ปลูกแคแบ่งปันร่วมสร้างครัวโลก” เทิดไท้องค์ราชัน ร.10

เพชรบุรี-กศน.ท่ายาง จัดกิจกรรม”ปลูกแคแบ่งปันร่วมสร้างครัวโลก” เทิดไท้องค์ราชัน ร.10

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่29 มิถุนายน 2563 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กศน.ร่วมจิต ชุมชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกแคแบ่งปันร่วมสร้างครัวโลก โดยมี นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้นำชุมชนและประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา กศน.อำเภอท่ายาง และ จิตอาสา เข้าร่วม ณบริเวณริมถนนบ้านห้วยตะแกละ หมู่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นวงกว้าง และมีผลกระทบต่อประชาชน ในการดำรงชีวิต ในห้วงสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง โดยที่ผ่านมา กศน.อำเภอท่ายาง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอท่ายาง ทั้ง 12 ตำบล ได้ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านแหล่งอาหาร ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต ให้กับประชาชน ในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 กำลังระบาดหนัก

โดยปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น แต่ทางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน ยังคงฝืดเคือง ประกอบกับสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดยนายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ.กศนจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบนโยบายให้ กศน.อำเภอทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมชน ดำเนินการปลูกพืชไร่ไม้ยืนต้น ในที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถเก็บดอกผล และนำไปประกอบอาหารรับประทานได้ ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนอีกทางเลือกหนึ่ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว กศน .อำเภอท่ายาง ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ประสานร่วมมือกับชุมชน ดำเนินโครงการ กศน.ร่วมจิต ชุมชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกแค่แบ่งปัน ร่วมสร้างครัวโลก โดยร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ แคบ้าน และพืชไร่ไม้ยืนต้นอื่นๆ มอบให้กับผู้นำท้องที่ นำไปปลูกในที่สาธารณะ หรือที่ที่เหมาะสม อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูบรรเทาด้านเศรษฐกิจอีกทางเลือกหนึ่ง โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส covid-19 เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย เกิดภูมิคุ้มกัน สู้กับวิกฤต เกิดจิตสำนึกรักหวงแหน ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งอาหารของชุมชน ให้มีอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป และที่สำคัญเพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ที่จะมาถึง

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี