ร้อยเอ็ด/… ผวจ.ผุดโครงการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท้องถิ่น และชุมชนหลังวิกฤตโควิด ช่วย-กลุ่มเกษตรกร-ธุระกิจชุมชน-นิสิตนักศึกษา เสนอผ่านจังหวัด โดยกรรมการพัฒนาจังหวัด

ร้อยเอ็ด/…
ผวจ.ผุดโครงการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท้องถิ่น และชุมชนหลังวิกฤตโควิด ช่วย-กลุ่มเกษตรกร-ธุระกิจชุมชน-นิสิตนักศึกษา เสนอผ่านจังหวัด โดยกรรมการพัฒนาจังหวัด

เช้าวันนี้ วันที่ 29 พ.ค.2563 ณ.ห้องไลน์กลุ่ม ข่าวสาร 101 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งข่าวเพื่อสื่อให้ถึงประชาชน หัวข้อ”แผนงานภายใต้วงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม 400,000 ล้านบาท ระดับจังหวัดประกอบไปด้วย 1./ แผนงานหรือโครงการ ภายใต้กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท้องถิ่น และชุมชน 2./สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และ สนับสนุนกระบวนการผลิต เสนอผ่านจังหวัด โดยกรรมการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนทั่วไป เกษตรกร / สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร) 2. ชุมชน / วิสาหกิจชุมชน /ผู้ประกอบการ 3. นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียน ผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ ผู้ว่างงาน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประกอบด้วย 1. ชื่อโครงการ 2. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล (เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ) 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 6. พื้นที่เป้าหมาย 7. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 8. หน่วยงานรับผิดชอบ 9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน(เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564) 10. วงเงินลงทุน 11. ผลผลิต (Output) 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 022804085 ต่อ 6207

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน