พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก “Child safe Friendly tourism” ที่ห้องประชุมธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก “Child safe Friendly tourism” ที่ห้องประชุมธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก “Child safe Friendly tourism” โดยมีนายเบน โรเบิร์ต สวัสดิวัฒน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กและกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ตัวแทนกงสุล สวิตเซอร์แลนด์

และสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยน.ส.อังคนา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน, พ.ต.อ.วรพงษ์ คำลือ รองผบก.สส.ภ.5, นายนพดล จริภักดิ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, น.ส.ภาณี จันทร์ตัน ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.เชียงราย, นายประธาน อินทรียงค์ ใผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า ผกก.2 กองบังคับการท่องเที่ยว 2, พ.ต.อ.เอกกร บุษบาดินทร์ รอง ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 5, น.ส. เกษณี จันทร์ตระกูล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กฯ, ผู้แทนสถานประกอบการโรงแรม ผู้แทน มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (BCPAT) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

นายเบน โรเบิร์ต สวัสดิวัฒน กล่าวว่าหน่วยงานเครือเครือข่าย ด้านการคุ้มครองเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับ ผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก เพื่อหวังสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ รายการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย

ซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและปัญหาการค้ามนุษย์ มีผลอย่างยิ่งต่อกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทย นอกจากนั้นยังสร้างความเข้าใจผิดให้แก่นักท่องเที่ยวต่อคนไทย อันเป็นผลมาจากการที่ธุรกิจบางประเภทเพื่อประโยชน์ต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ข้อท้าทาย ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน

โครงการ “Child safe Friendly tourism” เป็นโครงการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กจึงได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานทางการท่องเที่ยวที่มีไว้เพื่อป้องกัน และคุ้มครองเด็กทั้งชายและหญิง จากการค้ามนุษย์ จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย โดยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการนี้ขับเคลื่อนโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยจึงได้ดำเนินการ พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ที่จะร่วมมือกันในการมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการ ป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานที่ของโรงแรม หรือดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์ในลักษณะการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ โดยมีมาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาบุคลากร ฝึกทักษะที่จำเป็น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ ให้แก่นักท่องเที่ยวคู่ค้า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

โดยผู้ประกอบการภาคธุรกิจภาคบริการด้านโรงแรมและด้านการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกับโครงการ จะได้รับประโยชน์หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กในภาคธุรกิจ การเข้าถึงหลักสูตรการอบรมออนไลน์ด้านการป้องกันและคุ้มครองเด็ก การบริการให้คำแนะนำช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับรองในฐานะธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และสิทธิในการแสดงโลโก้เครื่องหมายสัญลักษณ์ “Child safe Friendly tourism” เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย

ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่เด็กและครอบครัวของนักท่องเที่ยว และนำมาซึ่งความมั่นใจ ความปลอดภัย รวมไปถึงความประทับใจ กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเกิดประโยชน์กับธุรกิจภาคบริการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่จะนำมา ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอันเกิดมาจากภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย.