ร้อยเอ็ด… กศน.อำเภอโพนทองจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ และ ตามอัทธยาศรัย ปีการศึกษา 2562 …

ร้อยเอ็ด…
กศน.อำเภอโพนทองจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ และ ตามอัทธยาศรัย ปีการศึกษา 2562 …
*ศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่า กระบวนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยที่ไม่สามารถเข้ารับ การศึกษาในระบบ มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดำรงค์ชีวิต ประกอบอาชีพ และ สามารถรู้เท่าทัน ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

**วันนี้พุธที่ 29 พ.ค.2562 ณ.เวลา 09.30 น.ศาลาการเปรียญ วัดศิริชัยธาราม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.พระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔, Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เดินทางมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัทธยาศรัยในเขตบริการอำเภอโพนทอง ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 665 คน
***ดร.อุทัย กมลศิลป์ ผอ.การศึกษานอกระบบ แลการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง ก่าวถึงเป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต ว่า มาตรา ๖ การศึกษาตลอดชีวิต มีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นการศึกษาเพื่อทางรอด เพื่อชีวิต สังคม ความมั่นคง และความมั่งคั่งของชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน (๒) เป็นการพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความเชี่ยวชาญตาม ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถด ำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (๓) เป็นการศึกษาเพื่อภูมิสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ และสากล (๔) เป็นการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมี คุณภาพ (๕) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงตามนโยบายของชาติ (๖) เป็นการดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ และสร้าง แรงจูงใจในการจัดบริการทางการศึกษาของภาคีเครือข่ายและผู้รับบริการตามแนวทางประชารัฐ ….

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน