เป็นทหารทัพ 3 คุ้ม!! ได้วินัย วุฒิ กศน. ได้อาชีพ ต่อเติมอนาคตหลังปลดประจำการ…

เป็นทหารทัพ 3 คุ้ม!! ได้วินัย วุฒิ กศน. ได้อาชีพ ต่อเติมอนาคตหลังปลดประจำการ…

รองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ตามที่กองทัพบก มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ โดยจัดระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในหน่วยทหารขึ้น เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มี คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาระหว่างประจำการ ๒ ปี และเมื่อ ปลดจากประจำการจะต้องมีคุณวุฒิสูงขึ้น 1 ระดับ ซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินตามนโยบายของกองทัพบก โดยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งปัจจุบันทหารกองประจำการที่เข้ารับการศึกษาทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาแล้ว กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาและปลดประจำการในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีทหารกองประจำการสังกัดหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 330 นาย