สพช.ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมระบบทางไกล (Online) ให้กับกลุ่มประเทศ GMS

“สพช.ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมระบบทางไกล (Online) ให้กับกลุ่มประเทศ GMS”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการอบรม รูปแบบการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ให้กับบุคลากรภาครัฐ และเอกชนระดับหัวหน้างาน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สพช. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมจำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบปกติ รูปแบบผสมผสาน และรูปแบบทางไกล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการฝึกอบรมให้สามารถดำเนินการได้ ในยุค New Normal โดยเฉพาะการฝึกอบรมรูปแบบทางไกล สถาบันได้นำมาใช้ฝึกอบรมให้กับกลุ่มประเทศ GMS และ IMT-GT ที่ปัจจุบันทุกประเทศต่างมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และงดเว้นการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศยังคงมีความต้องการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง