สรจ.พะเยา พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ ร่วมป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่

สรจ.พะเยา พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ ร่วมป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ ปี 2564 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการมีงานทำ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า แรงงานนอกระบบ ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา การที่แรงงานนอกระบบต้องได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้แรงงานนอกระบบ
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญได้เกิดการตระหนักรู้กระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงาน
ในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ถูกกำหนดให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ แผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำหรับจังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยได้กำหนดในแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีเป้าประสงค์ คือ ประชาชนคนพะเยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน และกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการคุ้มครองทางสวัสดิการ และส่งเสริมการเข้าถึง ความรู้ทางกฎหมาย การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยและสร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอาเซียน

นายพินิจ กล่าวต่อว่า ขอชื่นชมแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเอง และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้

นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา ระยะเวลาการจัดโครงการฯ จำนวน 3 รุ่น ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นแรงงานที่มีปัญหาจากการทำงาน
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านแรงงานได้ง่าย อาทิ การถูกหลอกให้ทำงานแล้วไม่ได้รับเงิน การได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม งานไม่มั่นคง การต้องทำงานในสภาพแวดล้อมไม่ดี งานหนัก/อันตราย และการเข้าสู่หลักประกันทางสังคมยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับแรงงานทุกช่วงวัย เพื่อให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในอนาคต โดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มดังกล่าวให้เข้าถึงถึงสิทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่