พังงาเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคัก

พังงาเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคัก
วันที่ 28 มี.ค.64 จังหวัดพังงา เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศทั่วไปพบว่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้เตรียมมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.

ขณะที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาได้จัดทีมลงสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งในแต่ละอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพังงา มีเทศบาลจำนวน 15 แห่ง แยกเป็น เทศบาลเมือง 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพังงา และ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีเขตเลือกตั้งจำนวน 3 เขต มีสมาชิกสภาฯ ได้ 18 คน และมีเทศบาลตำบลจำนวน 13 แห่ง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาฯ ได้ 12 คน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของจังหวัดพังงา จำนวน 32 ราย ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดพังงา จำนวน 421 ราย รวมทั้งสิ้น 453 ราย
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 15 เทศบาล ใน จ.พังงา ดังนี้ 1.ทต.ท่านา นายสุรพงศ์ มุขแก้ว (ใหม่)

2.ทต.เกาะยาว นายพีรยุทธ์ มาตรักษา (เก่า)
3.ทต.ลำแก่น นางสาวเฉลิมศรี แพใหญ่ /สมัครคนเดียว เกิน 10% ของผู้มีสิทธิ(ใหม่) 4.ทต.ทับปุด นายพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์ (ใหม่) 5.ทม.ตะกั่วป่า นายสันติสุข ณ ถลาง (ใหม่) 6.ทต.บางเตย นายพีรเดช หลีน้อย (เก่า) 7.ทต.พรุใน นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด (เก่า) 8.ทต.คึกคัก นายสวัสดิ์ ตันเก่ง (เก่า)9.ทต.คุระบุรี นายสมเกียรติ บัวตุม (ใหม่) 10.ทต.เกาะยาวใหญ่ นายยงยุทธ เอ็มยุเด็น (ใหม่) 11.ทม.พังงา นายชูโชติ โกยกุล (เก่า) 12.ทต.บางนายสี นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ (เก่า) 13.ทต.โคกกลอย นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล (ใหม่ 14.ทต.กระโสม นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ (ใหม่) และ 15.ทต.ท้ายเหมือง นายจิระศักดิ์ พวงจิตร (ใหม่)

ขนกวรรณ พรหมทอง
ผู้สื้อข่าวพังงา
โทร082-1569162