พังงา ประชุมพิจารณาการบริหารบุคลากรในสังกัดเทศบาลและในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ครั้งที่ 3/2564

พังงา ประชุมพิจารณาการบริหารบุคลากรในสังกัดเทศบาลและในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 29 มี.ค.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2564 มีวาระเพื่อพิจารณาการบริหารงานข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงา เช่น การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ การโอนพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ของเทศบาล จำนวน 8 แห่ง การพิจารณาทางวินัยพนักงานเทศบาล การเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์พนักงานเทศบาล

ในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาการบริหารงานข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง โดยมีวาระ อาทิเช่น การให้โอนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นภายในจังหวัด การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง การปรับเลื่อนตำแหน่ง และการใช้อำนาจด้านการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง