คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส พิจารณาการเปิดเรียนแบบ On-site ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ปกครองและนักเรียนฉีดวัคซีนร้อยละ 100 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ร้อยละ 70 ส่วนในพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส พิจารณาการเปิดเรียนแบบ On-site ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ปกครองและนักเรียนฉีดวัคซีนร้อยละ 100 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ร้อยละ 70
ส่วนในพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55

วันนี้ 29 ม.ค.65 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

ในที่ประชุมนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯโควิด-19 ในพื้นที่ , ขณะที่ล่าสุดมีการรณรงค์เร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย

โดยที่ประชุมมีการพิจารณาการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-site รวมถึงเกณฑ์ความครอบคลุมวัคซีน เพื่อเอื้อการเปิดเรียนแบบ On-site
ในที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ร้อยละการครอบคลุมผู้ฉีดวัคซีนเป็นผู้ปกครอง ร้อยละ 100 นักเรียน ร้อยละ 100 และเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ร้อยละ 70
ส่วนในพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ 55 และจะมีการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 อีกด้วย

ทางด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในชุมชน ครู และนักเรียน เพื่อเอื้อต่อการเปิดเรียนแบบ On-siteในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19