ร้อยเอ็ด… ปศุสัตว์จังหวัดห่วงใยสุขภาพสัตว์หลังอุทกภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่องทุกอำเภอ

ร้อยเอ็ด…
ปศุสัตว์จังหวัดห่วงใยสุขภาพสัตว์หลังอุทกภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่องทุกอำเภอ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ
สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสม ลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด โดยดำเนินการตามหลักวิชาการและมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน กินดี อยู่ดี สร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ สู่ความมั่งคง-มั่งคั่ง ยั่งยืน นำเกษตรกรอยู่ในระบบ (GFM) Good Farming Management
นายธนบดี ขวาโยธา ยังให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 4261 ตัว 189 ราย ไก่ไข่ 120 ตัว 12 ราย เป็ด 58 ตัว 3 ราย และสุกร 153 ตัว 18 ราย

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล=นายจตุพร หนูแสน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลจังหวัดร้อยเอ็ด