อำเภอรือเสาะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรือเสาะ(พชอ.รือเสาะ) เน้นการแก้ปัญหาในเชิงรุก ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

“อำเภอรือเสาะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรือเสาะ(พชอ.รือเสาะ) เน้นการแก้ปัญหาในเชิงรุก ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1 /2563 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมี 21 คน ประกอบด้วย นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานกรรมการ, นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรือเสาะ เป็นรองประธาน, นายมาหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ, นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ มีนายนิวัน นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่คณะกรรมการกำหนด 2. กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ 3. ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่แต่ละหน่วยงาน 4. สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 5. ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามแผนและ7.เป้าหมายที่กำหนด
ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ที่ประชุมได้มีมติกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนงาน พชอ. ปีงบประมาณ 2564 คือ 1.การพัฒนาภาคีกู้ชีพ กู้ภัย และระบบส่งต่อครอบคลุมทั้งตำบล 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในด้าน ที่พักอาศัยอยู่ดีมีสุข, อาหารดีมีสารอาหารครบหมู่, ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดี, การสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ เช่น ทำดอกไม้จันทน์, การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงา มีชีวิตชีวา สดชื่น อารมณ์ดีตลอดเวลา และนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กำหนดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆ ถึงไม่มากแต่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-อามัด สะมะแอ