ร้อยเอ็ดจิตอาสา 904 วปร.จัดโครงการ101อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกพร้อมพัฒนสาธารณประโยชน์ PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดจิตอาสา 904 วปร.จัดโครงการ101อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกพร้อมพัฒนสาธารณประโยชน์

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน


PALANCHAI TV/ชสอท.
จิตอาสา101อาชีพเฉลิมพระเกียรติ/nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ วัดป่าม่วง วัดฐิตวิริยาวนาราม ตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสา 904 วปร.จัดโครงการ101อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพโดยการดำเนินงานของ นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดและคณะ พร้อมด้วยข้าราชการอำเภอจังหาร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พร้อมพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นทองอุไร

นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดดำเนินงานตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จึงดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 101อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนที่เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ และกิจกรรมการจัดงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการอย่างสมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจำนวน 1 รุ่น 20 คน ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำร่มจากผ้าพื้นเมืองดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 สิงหาคม 2562 ณ บ้านอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

และในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมการจัดงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ การทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ การทาสีและการบริการล้างเครื่องปรับอากาศ วัดฐิตวิริยาวนาราม และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทองอุไร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 265 คน

กิจกรรมประกอบด้วย ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจกรรมสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ทองอุไร

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-การร่วมกิจกรรมตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 แล้ว

ยังถือเป็นการร่วมสืบสานและสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงานและ เครือข่ายผู้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดี ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตำหนักถึงความเสียสละ และการทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกคน ณ ที่นี้ด้วย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รอง.ปธ./คมกฤช-บริหาร/0817082129-รายงาน