ตำรวจน้ำกอง9 ฯจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “นำพาขยะทะเลกลับบ้าน”

ตำรวจน้ำกอง9 ฯจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “นำพาขยะทะเลกลับบ้าน”

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา ณ หาดปากเมง อ.สิเกา จว.ตรัง พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธีกล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้
พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
จึงถือกำเนิดขึ้นตาม แนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด”เป็นที่น่ายินดียิ่งที่วันนี้มีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ชายหาดปากเมง ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

โดยมอบหมายให้กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ จึงจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นการแสดงพลังความสามัคคีของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อลดปริมาณขยะในทะล ชายฝั่ง และบริเวณชุมชนชายฝั่ง ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งรักษาฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากขยะพลาสติกและขยะอุปกรณ์การทำประมงและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักดำน้ำและ
ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในทะเลติดตามส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลอันดามันและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญทำให้เกิดความร่วมมือในการช่วยลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลงซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ทำให้ปะการังมีโอกาสฟื้นตัวและทัศนียภาพใต้ท้องทะเลมีความสวยงาม
ประกอบกับเป็นช่วงมรสุมทำให้มีขยะติดค้างบริเวณชายหาด จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ข้าราชการตำรวจ อัยการ ทหาร ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น500คน ชื่อกิจกรรม บ่งบอกอยู่แล้วว่านำพาขยะทะเลกลับบ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าทะเลคือบ้านของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่เอาขยะและสิ่งปฏิกูลที่เราไม่ต้องการไปทิ้งไว้ในบ้านของสัตว์น้ำวันนี้เป็น ที่พวกเราจะนำขยะของพวกเรากลับขึ้นมาเป็นการคืนสมดุลย์ให้กับทะเลที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลทุกชนิดได้อาศัยเรารักบ้านเราอย่างไรสัตว์ทะเลก็รักบ้านของเขาอย่างนั้น พล.ต.ท.วิสนุ ฯ กล่าวไว้

นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล