อพท./เปิดอบรมความปลอดภัยทางน้ำ ทางถนนเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท./เปิดอบรมความปลอดภัยทางน้ำ ทางถนนเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เวลา10.00น.วันที่ 26 สิงหาคม 62 ที่ห้องประชุม อบต.ไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความปลอดภัยคมนาคมทางน้ำและทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นส.ประจิตรา ประชุมแพทย์ กล่าวรายงานการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมดังกล่าว อพท.ได้ร่วมกับเครื่อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งในการฝึกอบรมผู้ขับเรือและขับรถรับส่งบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ชายฝั่ง ในตำบลไม้รูด ตำบลแหลมกลัด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลหาดเล็กโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 50 คน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
น.ส. ประจิตรา ประชุมแพทย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) อพท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า เพื่อให้ผู้บริการขับเรือและรถยนต์บริการรับส่งนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่ง ที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจ.ตราด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการขับเรือ ขับรถรับส่ง บริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขณะประสบเหตุทางน้ำ ทางถนน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดไป
กิจกรรมการอบรม มีวิทยากรในการอบรมคือ พ.จ.อ.จรัญ ศรีเมือง หัวหน้าชุดกู้ภัยทางน้ำ หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ 401 นายไม้โท รัตนโยธินณรงค์ วิศวกรท่าเรือคลองใหญ่ กรมเจ้าท่า เป็นหัวหน้าชุดในการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี วิชาความรู้ และภาคสนามการฝึกปฎิบัติจริง เนื่องจากผู้อบรมจะต้องนำความรู้ ความสามารถ และทักษะปฎิบัติไปใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่ง ให้เกิดความปลอดภัย และประทับใจ ให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วย…

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด