อาทิตย์อธิบดีกรมการปกครองมอบนโยบาย แก่ข้าฯปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-

อาทิตย์อธิบดีกรมการปกครองมอบนโยบาย แก่ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-


/PALANCHAI TV/ชสอท.อาทิตย์อธิบดีกรมการปกครองมอบนโยบาย แก่ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์/ชมรมนื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รองประธาน/0817082129-รายงาน

เมื่อบ่ายวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัตอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานมอบนโยบายแก่ ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์โดยการต้อนรับของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้งสองจังหวัด รวม 38 อำเภอ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมประกอบด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ,นายชำนาญชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงาน,นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงาน จากนั้น ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบาย พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรคณะที่เดินทางมา อาทิ ผู้ตรวจราชการกรมที่รับผิดชอบ ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ ผอ. สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ผอ. สำนักปกครองท้องที่ เลขานุการ กรมการปกครอง

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ในการบริหารงานปกครอง ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ดได้กำหนดตัวชี้วัดการทำงานของนายอำเภอ สองประการคือ 1.20ตัวชี้วัดการทำงานของนายอำเภอ โดยให้รายงานตามกรอบระยะเวลา ใช้ปริมาณการทำงาน ใช้ผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเป็นตัวชี้วัด 20ข้อคะแนนเต็ม 80 คะแนน,2.วัดการทำงานของนายอำเภอในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานเชิงรุก ผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่อำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล 20 คะแนน ทำให้แต่ละอำเภอแข่งขันการทำงาน และเป็นเครื่องมืออย่างดี ในการให้ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความดีความชอบ ประจำปี โดยใช้ตัวชี้วัดทำมาเป็นปีที่สอง ผลการดำเนินงานทำให้ปลัดอำเภอได้รับรางวัล ปลัดอำเภอแหวนทองคำ คือ นายอภิชัย โยคะสัย ปลัดอำเภอระดับชำนาญการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในปี 2561ในปีนี้ ได้เสนอชื่อ นายรัฐพงศ์ พลจันทร์ ปลัดอำเภอระดับชำนาญการ อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้ารับการพิจารณา ปลัดอำเภอแหวนทองคำ

ร.ต.ท.อิทาตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบโยบายโดยมุ่งเน้นที่นายอำเภอเป็นหลัก ซึ่งนายอำเภอนั้นเป็นผู้ช่วยของผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ ตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล ส่วนปลัดจังหวัดนั้นเป็นผู้ช่วยของนายอำเภอและเป็นผู้ที่ ทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จึงขอให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ 11 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของนายอำเภอแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้ ที่สำคัญก็คือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามารถ ขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT.
/สมนึก-ประธาน
/วิเศษ-รองประธาน/0817082129-รายงาน