จ.ราชบุรี/ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดการประชุมผู้นำชุมชน และ อสม.เพื่อเป็นแนวทางการสำรวจครัวเรือน ขจัดความยากจน

จ.ราชบุรี/ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดการประชุมผู้นำชุมชน และ อสม.เพื่อเป็นแนวทางการสำรวจครัวเรือน ขจัดความยากจน

ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรี เมืองบ้านโป่ง มอบหมาย นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นำทีมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เข้าร่วมประชุมตามแผนพัฒนาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในการประชุมดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงผ่านระบบThaiQM ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนโดยบูรณาการความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ร่วมกันพิจารณาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้ตัวบุคคลและชุมชนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนคนทุกช่วงวัย มี นายประสาท กุลเรือง ผู้นำชุมชนโรงธูป(คพรฟ.) ตำบลบ้านโป่ง ร่วมประชุมครั้งนี้ /ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน