สง.ปรมน.ทร.และบริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ มอบถุงยังชีพป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สง.ปรมน.ทร.และบริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ มอบถุงยังชีพป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง. ปรมน.ทร.) พร้อมด้วย นายสรชัย วรยุทธการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

และคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นขวัญ เป็นกำลังใจ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ชุมชน อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645